Mini Symposium ''Dragerschapsscreening: hoe verder'' and PhD defence Kim Holtkamp
19-10-2017 09:45 19-10-2017 15:00 Filmzaal PThU, ruimte 1E-24 Main Building VU and Auditorium VU, Boelelaan 1105