TKI Subsidie-call open in September

Ook dit jaar zal er vanuit Amsterdam UMC een subsidie call uitgeschreven worden voor de TKI gelden, die via Health Holland aan Amsterdam UMC toebedeeld worden.
We verwachten dit jaar op basis van onze grondslag vanuit de publiek-private samenwerkingen in 2019 weer een subsidiepot van zo’n 8-9 miljoen euro. De verdeling van deze subsidie wordt gecoördineerd door IXA.

Er kunnen samenwerkingsprojecten met bedrijven worden ingediend met een subsidiebijdrage van € 300 – 750K . NB Of de maximale looptijd van een project wordt ingekort van 4 tot 3 jaar is nog onderwerp van discussie.

Om je goed voor te bereiden op de call is het verstandig nu al bedrijven te benaderen met een eerste onderzoeksplan.
Bedrijven dienen namelijk ook te investeren in het project (kleine bedrijven (SME/MKB) mogen in kind bijdragen, grotere bedrijven moeten in cash bijdragen). In cash bijdragen leveren weer bonuspunten op.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de vereiste bijdrage.

* Instelling mag een volledige in kind bijdrage doen, echter een in cash bijdrage wordt wel gestimuleerd * Instelling mag een volledige in kind bijdrage doen, echter een in cash bijdrage wordt wel gestimuleerd

Zoals in deze tabel aangegeven, is de bijdrage afhankelijk van het stadium van ontwikkeling van het project (fundamenteel / industrieel / experimenteel). Voor de definitie kijk op: https://www.health-holland.com/public/downloads/match/regulation-clarification-eu-pdf-.pdf.
Let op: In het geval van klinisch geneesmiddelen onderzoek, wordt preklinisch onderzoek in dieren tot industrieel onderzoek gerekend. De klinische fasen 1 t/m 2 vallen in principe onder experimentele ontwikkeling. Klinische studies in Fase 3 (en later) worden gezien als commerciële ontwikkeling en vallen daarmee buiten de kaders van de PPS-toeslagregeling.

Belangrijk: Health~Holland volgt de Kennis- en Innovatieagenda. Sinds de vorige ronde is deze herzien waardoor de aandachtsgebieden waarbinnen een aanvraag moet vallen zijn veranderd. Zie https://www.health-holland.com/public/calls/match-call-2020/tki-lsh-match-call-2020---nederlands-pdf.pdf of https://www.health-holland.com/public/calls/match-call-2020/tki-lsh-match-call-2020---engels-pdf.pdf en dan specifiek de link naar de Kennis- en Innovatieagenda 2020-2023. Op pagina’s 18-36 staan de missies beschreven. Een van de vragen zal zijn om uit te leggen waarom de aanvraag binnen een of meer van de genoemde missies valt en de resultaten van het project dus zullen bijdragen aan het bereiken van deze missie(s).

De voorlopige planning van de subsidieronde is als volgt:

September 2020:            Opening vooraanmelding

1e helft Okt 2020:          Webinar voor aanvragers, met de focus op type onderzoek / bedrijfsparticipatie / budget / contractvoorwaarden

20 November 2020:      Deadline vooraanmelding, inclusief een ondertekende brief waarin bedrijven hun bijdrage bevestigen

Januari 2021:                  Selectie winnaars vooraanmelding  en start opstellen volledige aanvraag

Maart 2021:                      Deadline indiening volledige aanvraag

Mei 2021:                          Definitieve toekenning projecten

Juni 2021:                         Getekend consortiumcontract en aanvang project

Onderzoekers die een aanvraag willen doen, kunnen contact opnemen met hun IXA-business developer (contactgegevens op https://www.ixa.nl/about-ixa/teams/ ) of voor algemene vragen met Nanny Appel ( 020-56 65056 of ne.appel@amsterdamumc.nl ).

Voor CCA onderzoekers is de business developer Marianka van der Tol (m.vandertol@ixa.nl)