PhD Graduation Harold Goei (VUmc): Modern Burn Treatment and Outcome Assessment
24-05-2019 13:45 24-05-2019 15:45 Aula | Main Building | VU Campus

Supervisor: prof.dr. E. Middelkoop (Amsterdam UMC, Location VUmc);

Co-supervisors: dr. M.E. van Baar (Maasstad Ziekenhuis Rotterdam); dr. C.H. van der Vlies (Maasstad Ziekenhuis Rotterdam)