Directorate advisors

Isabelle Vergroesen (VUmc)
Anne-Lieke van Deijk (AMC)

Research Program Leaders

Heart Failure & Arrhythmias
Connie Bezzina (AMC) &Bianca Brundel (VUmc)
Pulmonary Hypertension & Thrombosis
Saskia Middeldorp (AMC) & Harm Jan Bogaard (VUmc) & Coen Ottenheijm (VUmc)
Atherosclerosis & Ischemic Syndromes
Esther Lutgens (AMC) & Bert-Jan van den Born (AMC) & Paul Knaapen (VUmc)
Diabetes & Metabolism
Max Nieuwdorp (AMC/VUmc) & Ed Eringa (VUmc) & Marc Vervloet (VUmc)
Microcirculation
Jan Piek (AMC) & Peter Hordijk (VUmc)


Program Leaders


Program I Infrastructure & Expertise

Coordinator: Bert Groen (AMC) - Systems biology
Cardiovascular physiology
Coen Ottenheijm (VUmc)
Cardiovascular imaging
Ton van Leeuwen (AMC), Gustav Strijkers (AMC), Paul Knaapen (VUmc)
Genetics
Connie Bezzina (AMC), Peter van Tintelen (AMC, VUmc; ICIN-NHI Durrer)
Microscopy
René Musters (VUmc)
Clinical trials & logistics (monitoring)
Kees Hovingh (AMC)
Biobanking
Barbara Mulder (AMC; Durrer), Hans Niessen (VUmc)
Bioinformatics
Koos Zwinderman

Program II – Education (graduate school)

Coordinator: Christa Boer (VUmc)
Yvo Roos (AMC)
Yvo Smulders (VUmc)
Ed van Bavel (AMC)

Program IV – Branding & Communication

Young ACS
Heart Failure & arrhythmias
Diederik Kuster (VUmc) & Anke Tijsen (AMC)
Pulmonary hypertension & thrombosis
Frances de Man (VUmc) & Michiel Coppens (AMC)
Atherosclerosis & ischemic syndromes
Paul Krijnen (VUmc) & Tom Seijkens (AMC)
Diabetes & metabolism
Rick Meijer (VUmc) & Hilde Herrema (AMC)
Microcirculation
Kakkhee Yeung (VUmc) & Jeffrey Kroon (AMC)

Program V – Industry & Valorization

Coordinator: Jan Piek (AMC)
Ton van Leeuwen (AMC), Pieter Koolwijk (VUmc), Mike Nurmohamed (VUmc)