Center of Excellence Leaders

Heart Failure & Arrhythmias
Yigal Pinto (AMC) &Jolanda van der Velden (VUmc)
Pulmonary Hypertension & Thrombosis
Harm-Jan Bogaard (VUmc), Saskia Middeldorp (AMC). Theme Leader: Coen Ottenheijm (VUmc)
Atherosclerosis & Ischemic Syndromes
Erik Stroes (AMC), Niels van Royen (VUmc). Theme Leader: Elga de Vries (VUmc)
Diabetes & Metabolism
Max Nieuwdorp (AMC/VUmc), Ed Eringa (VUmc). Theme Leader: Marc Vervloet (VUmc)
Microcirculation
Jan Piek (AMC), Peter Hordijk (VUmc)


Program Leaders


Program I Infrastructure & Expertise

Coordinator: Bert Groen (AMC) - Systems biology
Cardiovascular physiology
Coen Ottenheijm (VUmc)
Cardiovascular imaging
Ton van Leeuwen (AMC), Gustav Strijker (AMC), Paul Knaapen (VUmc)
Genetics
Connie Bezzina (AMC), Peter van Tintelen (AMC, VUmc; ICIN-NHI Durrer)
Microscopy
René Musters (VUmc)
Clinical trials & logistics (monitoring)
Cees Hovingh (AMC), Niels van Royen (VUmc)
Biobanking
Barbara Mulder (AMC; Durrer), Hans Niessen (VUmc)
Bioinformatics
Koos Zwinderman

Program II – Education (graduate school)

Coordinator: Christa Boer (VUmc)
Yvo Roos (AMC)
Yvo Smulders (VUmc)
Ed van Bavel (AMC)

Program III – Talent & Out of the Box

Coordinator: Esther Lutgens (AMC)

Coen Ottenheijm (VUmc)

Menno de Winther (AMC)
Robin Nijveldt (VUmc)
Noam Zelcer (AMC)
Marc Vervloet (VUmc)
Bianca Brundel (VUmc)

Program IV – Branding & Communication

Coordinator: Yolande Appelman (VUmc)

Young ACS
Heart Failure & arrhythmias
Diederik Kuster (VUmc) & Anke Tijsen (AMC)
Pulmonary hypertension & thrombosis
Frances de Man (VUmc) & Michiel Coppens (AMC)
Atherosclerosis & ischemic syndromes
Paul Krijnen (VUmc) & Raphael van Duivenvoorden (AMC)
Diabetes & metabolism
Rick Meijer (VUmc) & Hilde Herrema (AMC)
Microcirculation
Kakkhee Yeung (VUmc) & Stephan Huveneers (AMC)

Program V – Industry & Valorization

Coordinator: Jan Piek (AMC)
Ton van Leeuwen (AMC), Niels van Royen (VUmc), Pieter Koolwijk (VUmc), Mike Nurmohamed (VUmc)